Home  News  Games  Foto's  Links  Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's van het FOW leger van Fons:


(Zware AT, AA & Pantsereenheden, oa Tiger & Panther)

 


(Pantsereenheden allerlei, oa Stug, Brumbär & Hetzer)

 


(Artillerie allerlei, oa Nebelwerfers & Stuka zu fuss)

 

 


(Panzer III, Panzer IV, Panzer IV-70 & Flammpanzer)

 

\
(Machinegeweren, mortieren en ‘longcoat’-infanterie)

 


(‘Longcoat’- infanterie & SS- infanterie)

 


(Stuka’s, Porsche Tiger, mobiele artillerie & FLAK)

 


(PaK 43, PaK 40, Pak 38 & SdKfz troepentransport)